เร าชนะ รอบ2 ทุ่ม 2แสนล้าน เยี ยวย าประชาชน

จับต าการประชุม ครม.วันนี้ (20 เม.ย.64) กระทร วงการคลัง จะเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือและเยี ยวย าประชาชน

จากผลกระทบโควิดฯให้พิจารณา เนื่องจากประเมินว่าโ ควิ ดระลอกใ หม่นั้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

จากการแพร่กระจ ายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเ ทศ จึงจะเสนอให้ต่ออายุและเพิ่มเงิ นในมาตรการ “เร าชนะ”

ออกไปอีก 1-2 เดือน จากเดิมที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เป็นสิ้ นสุดเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ ซึ่งจะใช้เงิ นเพิ่ม 1-2 แสนล้านบาท

และดำเนินการต่อเนื่องได้ทันที อย่ างไรก็ตาม หาก ครม.เห็นชอบยังต้องหารือกับคณะกร รมการกลั่นกรองเงิ นกู้

เนื่องจากต้องมีการขออนุมัติและเสนอขอ ครม.โยกเงิ นในส่วนของการฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังค ม

จากผลกระทบ โ ค วิ ดฯ ซึ่งปัจจุบันเหลืองบไ ม่มากนัก ให้มาอยู่ในส่วนของวงเงิ นเพื่อเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดฯ

เพื่อใช้เยี ยวย าช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ซึ่งปัจจุบันวงเงิ นที่ใช้เยี ยวย าประชาชนจากผลกระทบ โค วิ ด นั้น เหลืออยู่ประมาณ 3 แสนล้านบ าท

แบ่งเป็น 1.เงิ นกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทร วงการคลังกู้เงิ น วงเงิ น 1 ล้านล้านบ าท ซึ่งเหลืออยู่ 2 แสนล้านบ าท

และ 2.งบกลางในปี 2564 ซึ่งเดิมตั้งงบกลางไว้ 1.39 แสนล้านบ าท แบ่งเป็นงบกลางร ายการสำรองจ่าย

ในกรณีฉุ กเฉิ นและจำเป็น 9.9 หมื่นล้านบ าท ปัจจุบันใช้แล้ว 1.9 หมื่นล้านบ าท คงเหลือ 8 หมื่นล้านบ าท

และงบกลางในส่วนโควิดฯ 4 หมื่นล้านบ าท คงเหลือ 2 หมื่นล้านบ าท

โดย 2 หมื่นล้านบาทที่ใช้ไปนั้น รั ฐบ าลใช้มัดจำซื้อวัคซีนและเพิ่มค่ าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์

รวมแล้วงบกลางที่คงเหลือ 2 ส่วนสามารถใช้ได้ 1 แสนล้านบ าท หากนำไปเยี ยวย าประชาชนคงใช้ 5-6 หมื่นล้านบ าท

เพราะต้องกันบ างส่วนไว้รองรับภัยพิบัติจากภั ยแล้ง น้ำท่ วม หรืออื่นๆ 4-5 หมื่นล้านบ าท

ดังนั้นเมื่อรวมเงิ นกู้ที่เหลือและงบกลางที่ใช้เยี ยวย าประชาชนได้ จะอยู่ที่ 2.5-2.6 แสนล้านบ าท

อย่ างไรก็ตามในปีงบ 2564 ไ ม่จำเป็นต้องโอนงบจากส่วนร าชการมาใช้เยี ยวย าผลกระทบโ ควิ ดฯเพิ่ม เหมือนปี 2563

ซึ่งขณะนั้นยังไ ม่ได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิ น และการโอนเงิ นจากส่วนร าชการใช้เวลา 2-3 เดือน

หากจะทำตอนนี้คงไ ม่ทัน และขณะนี้วงเงิ นที่เหลืออยู่ยังมีเพียงพอรับมือโ ควิ ดฯได้

เพราะการออกมาตรการเยี ยวย าและกระตุ้นเศ รษฐกิจแต่ละครั้งนั้น ใช้เงิ นไ ม่เกิน 1 แสนล้านบ าท

ส่วนงบจัดซื้อวั คซี นที่อนุมัติแล้ว 6 พันล้านบ าท อยู่ในส่วนของงบปี 2564

ไ ม่ได้ตั้งงบจัดซื้อไว้ในงบปี 2565 แต่หากจำเป็นต้องใช้เ งิน สามารถใช้งบของกรมควบคุมโร คสำหรับการจัดซื้อวั คซี นทั่วไปได้

ในการประชุม ครม. วันนี้ สำนักงบประมาณจะเสนอให้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบ าท

เพื่อขอจัดทำเอกส ารงบประมาณ โดยแบ่งเป็นประมาณการร ายได้ 2.4 ล้านล้านบ าท

และการกู้งบประมาณข าดดุล 7 แสนล้านบ าท อย่ างไรก็ตามหากมีการแพร่ระบ าดของโ ควิ ดฯรอบ 4

รั ฐบ าลยังมีงบกลางที่จะดึงมาใช้ได้อีก 8.9 หมื่นล้านบ าท รวมทั้งงบกลางฉุ กเฉิ นเมื่อจำเป็นที่สำรองไว้สำหรับภั ยพิบั ติอีก 5 หมื่นล้านบ าท

ส่วนความจำเป็นในการกู้เงิ นเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบา ทนั้น

ต ามวินั ยการเงิ นการคลังกำหนดว่า หนี้สาธารณะต้องไ ม่เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเ ทศ (จีดีพี)

ซึ่งสามารถใช้เกณฑ์นี้ได้ในภาวะปกติ แต่ในช่วงโควิดฯถ้าจะกู้เงิ นเพิ่ม อาจต้องขยับเพดานวินั ยการเงิ นการคลัง