3ร าศี ได้นับเงิ นก้ อนโต

3 ร าศีเ งิ นไหลเข้าเต็มกระเป๋า ได้นับเงิ นก้อนโต

ร าศีสิงห์

การเ งิ น เริ่มจะมีเข้ามาหลากหลายทางมากขึ้น

โดยเฉพาะร ายได้จากการทำงานที่จะมีทั้งงานประจำและงานเสริม แต่ก็อย่ าได้ประมาทเป็นอันข า ด การ

งาน จะประสบผลสำเร็จในงานที่กำลังรับผิ ดชอบอยู่ในเวลานี้

ที่สำคัญจะต้องใช้ความคิดไตร่ตรองอย่ างมีเหตุผลให้มาก

ร าศีเมถุน

การเ งิ น ในเดือนนี้ไ ม่น่ากังวลใจมากนัก เนื่องด้วยสถานก ารณ์ทางร ายได้ที่

ติ ดขัดมานานจะเริ่มคลี่คล ายไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิม จะมีร ายได้จากฝีมือ

ความสามารถของตนเอง และอาจจะมีโ ช ค ล า ภในการลงทุนด้วย

การงาน ด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่ างมากมาย จะทำให้เป็นที่พึ่งพิงของคนห มู ่มาก

จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในด้านต่าง

โดยเฉพาะด้านสติปัญญาไหวพริบที่จะช่วยแก้ไขวิกฤ ตต่าง ให้คนอื่นได้เป็นอย่ างดี

ร าศีมีน

ไ ม่ต้องไปกังวลเ รื่ อ งเ งิ นทองให้มากจนเกินไป

เพราะในเดือนนี้มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ทำไปอย่ างคุ้มค่ าแน่นอน โอกาสด้านการ เ สี่ ย ง ด วง

การค้าข าย การทำกำไรจากธุรกิจ จะมีเข้ามาอย่ างมากมาย การงาน ยังคง

ทำงานได้อย่ างปกติราบรื่นไ ม่มีปัญห ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทุกอย่ างจะผ่ านพ้นไปได้ด้วยดี