อนุมัติงบ ประกันข้าวช่วยเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน เพจ Buriramguru ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อนุมัติงบ 2,873 ล้านบ าทโครงการประกันภั ยข้าวปี 2564 ช่วยเกษตรกร

คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภั ยข้าวนาปี (โครงการฯ) ปีการผลิต 2564 จำนวน 2,873.010 ล้านบ าท

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ ยงจากภั ยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี

ตามที่กระทร วงการคลังเสนอ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564

มีรูปแบบและความคุ้มครองเช่นเดียวกับปีการผลิต 2563 และมีการปรับอัตร าเบี้ยประกันภั ยลดลง ดังนี้

โพสต์ดังกล่าว

อนุมัติงบ 2,873 ล้านบ าทโครงการประกันภั ยข้าวปี 2564 ช่วยเกษตรกร

อนุมัติงบ 2,873 ล้านบ าทโครงการประกันภั ยข้าวปี 2564 ช่วยเกษตรกร

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ Buriramguru