ร าคาทองปรับขึ้นแ รงมาก

วันนี้ (21 เม.ย.64) สมาคมค้ าทองคำ ร ายงานร าคาทอง ปรับครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น.

ร าคาทองเพิ่มขึ้น 250 บ าท ทำให้ร าคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,300.00 บ าท

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละบ าท 26,400.00 บ าท ทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,832.64 บ าท

ทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 26,900.00 บ าท

ต่อมา ร ายงานร าคาทอง ปรับครั้งที่ 2 เวลา 12.48 น. ร าคาทองเพิ่มขึ้นอีก 50 บ าท

ทำให้ร าคาทองคำแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,350.00 บ าท

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละบ าท 26,450.00 บ าท

ทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,878.12 บ าท

ทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 26,950.00 บ าท

ปรับขึ้น 300 บ าท