วันนี้มีเงิ นเข้าบัตรค นจน

สำหรับบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐนอกจากมีค่ าน้ำค่ าไฟที่โอนเข้าให้ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 64

ล่ าสุด เพจ เงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเ กิด และ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้พิกา ร (อายุ18ปีขึ้นไป) ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 22 เม.ย.64

จะได้รับ 200 บ าทโอนเข้าบัตรสวั สดิการฯ กดเป็นเงิ นสดได้ สะสมยอดเ งินได้ สิ้ นสุดมาตรการนี้ ในเดือนก.ย.64

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวส ารจาก เพจ เงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเ กิด และ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ