กลุ่มนี้ไ ม่ได้7000 เร าชนะรอบ2แน่นอน

วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่ านมา ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทร วงการคลัง ในการเปลี่ยนแปลงร ายละเอี ยดโครงการ เร าชนะ ดังนี้

1.ขย ายระยะเวลาใช้วงเงิ นสนับสนุนสำหรับผู้ได้สิทธิตามโครงการเร าชนะ

จากเดิมไ ม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไปเป็นใช้จ่ ายได้ไ ม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.ขย ายกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมกลุ่มเป้าหม ายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงิ นไ ม่เกิน 210,200 ล้านบ าท

เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงิ นไ ม่เกิน 243,242 ล้านบ าท

ซึ่งเท่ากับว่าจะมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน และกรอบวงเงิ นเพิ่มขึ้นอีก 3,042 ล้านบ าท

ด้าน นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิ ดเผยว่า

เดิมเร าคาดการณ์จำนวนผู้ใช้สิทธิเร าชนะที่ประมาณ 31 ล้านคน แต่ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิมากกว่านั้น

เร าคาดว่าจะเพิ่มเป็น 33 ล้านคน จึงเสนอคณะรั ฐมนตรีเพิ่มวงเงิ นเพื่อรองรับการใช้จ่ ายดังกล่าว

จึงสรุปได้ว่า งบประมาณ เร าชนะ ที่กระทร วงการคลังยื่นเรื่องเข้าคณะรั ฐมนตรีเพื่อขออนุมัติวงเงิ นเพิ่มเติมร าว 3 พันล้านบ าทนั้น

คือ กลุ่มผู้มีสิทธิ เร าชนะ เดิมที่ลงทะเบี ยนและตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยจำนวนทั้งหมดถือว่า เกินไปจากจำนวนที่คาดก ารณ์ไว้ก่อนหน้ านี้ ทางกระทร วงการคลัง จึงต้องยื่นเรื่องของบประมาณเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเร าชนะ

ทั้งนี้ สำหรับเงื่ อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเร าชนะ รับเ งิน 7000 บ าทต่อคน ที่กระทร วงการคลังกำหนดไว้ มีคุณสมบัติดังนี้

1.มีสัญช าติไทย

2.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ 19 มกร าคม 2564 ในเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ระบุไว้ ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องติ ดต ามโครงการต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไ ม่)

3.ไ ม่เป็นผู้ประกันตนต ามมาตร า 33

4.ไ ม่เป็นเจ้าหน้ าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครั ฐ ข้าร าชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนร าชการ

5.ไ ม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บ าท ตามฐานข้อมูลล่ าสุด

6.ไ ม่เป็นผู้มีเงิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่ าสุด

นอกจากผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ยังกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจรอบใ หม่นั้น

กระทร วงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะดำเนินการหลังสิ้ นสุดโครงการเร าชนะแล้ว

อาจจะเป็นโครงการที่เคยดำเนินการไปแล้วในระยะที่ผ่ านมา และจะมีโครงการใ หม่เพิ่มเติมด้วย

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยหลังภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงโครงการเร าชนะว่า นอกจากนี้ได้มีการกำหนดแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการ

“ทบทวนสิทธิ” ที่อาจจะมีการคล าดเคลื่ อนจากข้อเท็จจริง

โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว โดยให้ สสค.แจ้งโดยตรงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง

เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่ านช่องทางต่างๆ

เช่น คลังจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรืออำเภอ โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้ นภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการเร าชนะ

ก็สามารถดำเนินการคืนสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวได้