ร าคาทองล่ าสุด

วันนี้ (22 เม.ย. 64) สมาคมค้ าทองคำร ายงานว่า

ร าคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.25 น. ร าคาทองปรับขึ้น 200 ส่งผลให้

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,500 ข ายออกบ าทละ 26,600 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 26,029.72 ข ายออกบ าทละ 27,100 บ าท

ต่อมาก สมาคมค้ าทองคำร ายงานว่า ร าคาทองไทย ปรับครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 11.22 น.

ร าคาทองปรับลง 50 ส่งผลให้

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,450 ข ายออกบ าทละ 26,550 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,969.08 ข ายออกบ าทละ 27,050 บ าท

ปรับขึ้น 150 บ าท

ขอบคุณที่มาจาก สมาคมค้ าทองคำ