กรมอุตุฯ เตื อนฝนถล่ มหนักแน่

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

บริเวณประเท ศไทยมีฝนฟ้าคะน องบ างแห่ง กับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน

เนื่องจากมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทย

เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องไว้ด้วย

อนึ่ง พ ายุไต้ฝุ่น ซูรีแค บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเท ศฟิลิปปินส์

มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือโดยจะออกห่างจากประเทศฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้น พายุนี้ไ ม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเ ทศไทย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศา เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครร าชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

อำนาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวัน

โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

Heavy rain over stormy ocean

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนตอนกลางวัน ฝนตกเล็กน้อยบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป

ขอบคุณ กรมอุตุฯ