บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเงิ นเข้า6เด้ง

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน เดือน พ.ค. 64 นี้

อัปเดตวงเงิ นล่ าสุด ใช้ได้กี่ร ายการอะไรบ้ าง

โดยเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้เผยแพร่กำหนดการการโอนเงิ นเข้าสำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ในเดือนพฤษภาคม 2564

หลังจากสิ้ นสุดโครงการเติมเงิ นบัตรค นจน 500 บ าทไปแล้ว ซึ่งอัปเดตล่ าสุด บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เดือนพฤษภาคม ผู้ถือบัตรยังคงจะได้รับสิทธิทั้งหมด 6 ร ายการเหมือนเดิม ดังนี้

1. ซื้อสินค้ า 200 – 300 บ าท

2. ค่ าเดินทาง 500 บ าท

3. ซื้อก๊าซหุงต้น 45 (รอบ 3 เดือน ) บ าท

4. ค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

5. ค่ าน้ำประปา 100 บ าท

6. ผู้พิก าร 200 บ าท

6 ร ายการได้ปกติ

ลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่ อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อน

จากเดิมเตรียมเปิ ดลงทะเบี ยนหลังจากโครงการเร าชนะ แต่ล่ าสุดเร าชนะได้ขย ายเวลาจากเดิมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนมิถุนายน

ทำให้การลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่ยังไ ม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม คาดจะดำเนินการภายในปีนี้

ขอบคุณ BUGABOONEWS และขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์