ไ ม่ใส่แมสก์ ออกจากบ้ านปรับ20000

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่กระจ ายของ CV บ้ างพื้นที่ได้ออกมาตรการ

หากไ ม่ใส่หน้ าก าก ออกจากบ้ านปรับ 20,000

เพจ หมอแล็บแพนด้า หรือ หมอแม็กซ์ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเท คนิคการแพทย์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งช าติ สภากาช าดไทย

โพสต์ข้อความลงบนเพจ หมอแล็บแพนด้า ว่า

ร ายชื่อจังหวัดที่ออกคำสั่ งให้ใส่แมสก์เวลาออกไปที่สาธารณะ ฝ่ าฝืนไ ม่ใส่แมสก์ปรับไ ม่เกิน 20,000 บ าทครับ

ภาพจาก หมอแล็บแพนด้า

สุราษฎร์ธานี

กาญจนบุรี

ยะลา

ปัจต านี

ตรัง

นร าธิวาส

ปัตต านี

สงขลา

ชัยภูมิ

ลพบุรี

ลำพูน

ต าก

อุดรธานี

นนทบุรี

สตูล

สุพรรณบุรี

พระนครศรีอยุธย า

บุรีรัมย์

ปราจีนบุรี

ศรีสะเกษ

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ

เพื่อลดการแพร่กระจ ายของ CV

ขอบคุณ หมอแล็บแพนด้า