ตอบคำถามใช้ไฟเท่าเดิม แต่ค่ าไฟกลับแพงขึ้น

หลายครัวเรือนประสบปัญห าเดียวกัน ที่เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้ าร้อนทีไร

ก็ต้องเจอกับบิลเรียกเก็บค่ าไฟที่แพงมากขึ้นเป็นเท่าตัว จนน่ าใจห าย

ซึ่งเกี่ยวกับปัญห าค่ าไฟที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

ได้ออกชี้แจงว่า เห ตุผลที่เราใช้ไฟเท่าเดิม แต่ค่ าไฟกลับแพงขึ้นในช่วงฤดูร้อน

นั่นเป็นเพราะในช่วงฤดูร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อพย าย ามปรับอุณหภูมิให้ต่ำลง

กล่าวคือ ในช่วงฤดูปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียส

แต่ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 36-40 องศาเซลเซียส

หากเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส จะพบว่าในช่วงฤดูร้อนเครื่องทำความเย็นจะทำงานหนักมากขึ้น

เพื่อปรับลดอุณหภูมิจาก 40 องศาเซลเซียสให้ถึงอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ที่เราตั้งไว้ จึงเป็นสาเห ตุหนึ่งที่ทำให้ค่ าไฟฟ้าแพงขึ้น

และยังมีเรื่องพฤติกร รมในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีก เช่น

การที่เร าเปิด-ปิดแอร์ นานขึ้น เร็วขึ้นหรือการตั้งอุณหภูมิต่ำกว่ามาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส,

การที่เร าเปิ ดตู้เย็นบ่อยขึ้นเพื่อกินน้ำดื่ม ส่งผลต่ออุณหภูมิภายนอกที่ร้อนไหลเวี ยนเข้าไปในตู้เย็นจึงทำให้ตู้เย็นต้องทำอุณหภูมิให้เย็นบ่อยขึ้น,

การที่เร าอาบน้ำบ่อยขึ้น อาบน้ำนานขึ้น ส่งผลต่อปั๊มน้ำที่ต้องทำงานดูดน้ำบ่อยขึ้น

ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้อัตร าการคิดค่ าไฟฟ้าหน่วยเท่าเดิม ไ ม่ได้เพิ่มร าคาแต่อย่ างใด