บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐต้องแจ้งร ายได้ทั้งคร อบครัว

คลังเร่งบูรณาการฐานข้อมูล ก่อนเปิ ดลงทะเบี ยน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รอบใ หม่

อาจต้องเผยร ายได้ทั้งครอบครัว น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

เปิ ดเผยว่า ขณะนี้กระทร วงการคลัง อยู่ระหว่างบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนคนไทยทั้งหมด

เพื่อนำปรับปรุงเงื่อนไขบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน)

ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้มีร ายได้น้อยมากที่สุด และอาจนำข้อมูลร ายได้ของครอบครัวมาประกอบการพิจารณาด้วย

ซึ่งจะมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด หลังสถานก ารณ์การ คลี่คล าย

ทัั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องปรับปรุงทุกๆ ปีให้สอดคล้องกับสถานก ารณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด

โดยปัจจุบันมีประชาชนถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐอยู่ 13.8 ล้านคน

ซึ่งบ างร ายไ ม่เข้าเกณฑ์ผู้มีร ายได้น้อย ขณะที่บ างร ายเข้าเกณฑ์ผู้มีร ายได้น้อย

แต่ไ ม่ได้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มเงื่ อนไขบางประการ

เช่น การยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลร ายได้ของคร อบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้หากฐานข้อมูลพร้อม ก็จะสามารถดูได้ว่า ประชาชน 1 คน ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากรั ฐบ าลไปบ้ าง

และจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่ านสวั สดิการของหน่วยงานอื่นอีกมากน้อยแค่ไหน

ให้ได้รับสิทธิที่เหมาะสม และเป็นการช่วยเหลือได้ตรงจุด

“ในอดีต ไ ม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ได้สวั สดิการฯ มีสถานะการเงิ นทั้งของตัวเองและครอบครัวเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่ างไร

เนื่องจากในการลงทะเบี ยนที่ผ่ านมาไ ม่ได้ขอให้ผู้ลงทะเบี ยนยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

แต่การลงทะเบี ยนใ หม่จะต้องกดยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

ซึ่งกระทร วงการคลังจะมีการอัพเดทข้อมูลใ หม่ทุกปี หากพบผู้ที่ได้รับสิทธิหรือครอบครัว

มีร ายได้เพิ่มขึ้นและเกินกว่าที่กำหนด ก็จะมีการตั ดสิทธิออกจากระบบ

รวมทั้งเปิ ดให้ผู้ที่มีร ายได้ลดลงและเข้าเกณฑ์เงื่อนไขได้ลงทะเบี ยนเพื่อเข้ารับสวัส ดิการดังกล่าว” น.ส.กุลย า กล่าว

น.ส.กุลย า กล่าวว่า สำหรับการเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่ เดิม สศค.

ได้กำหนดที่จะเสนอร ายละเอี ยดต่อนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

แต่ขณะนี้เนื่องจากสถานก ารณ์เปลี่ยน จึงอาจจะมีการพิจารณาเรื่องกรอบเวลาการหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์