เตรียมตัวรับมือพ ายุฤดูร้อนทั่วไทย

กรมอุตุฯ เตื อนในช่วงวันที่ 26 – 30 เม.ย. 64

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงระล อกใ หม่จากประเท ศจีน

จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเท ศไทยและทะเลจีนใต้

ด้านพย ากรณ์อาก าศประจำวันที่ 24 เมษายน 2564

ลักษณะอากาศทั่วไป พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

ประเท ศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องบ างแห่ง

ทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย

สำหรับภาคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ทำให้มีฝนฟ้าคะน อง และมีฝนตกหนักบ างแห่งเกิ ดขึ้นในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 17.00 วันนี้ ถึง 17.00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีฝนบ างแห่ง ส่วนมากทางตะวันตกและทางตอนล่ างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่

บริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ และอุบลราชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนบ างแห่ง ส่วนมากทางตะวันตกของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่

บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ต

กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ