รีบซื้อทองลงแล้ว

ร าคาทองประจำวันนี้ (24 เม.ย.) ปรับลง 50 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าคาปิดวานนี้ โดยร าคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 26,950 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่ านทางเว็ บไซต์ เมื่อเวลา 9:11 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าคารับซื้อในประเท ศอยู่ที่บ าทละ 26,350 บ าท

ขายออกที่ร าคาบ าทละ 26,450 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,878.12 บ าท ขายออกที่ร าคา 26,950 บ าท

ขณะที่ร าคาทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,777.00 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 24 เม.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง • รับซื้อ บ าทละ 26,350 บ าท • ขายออก บ าทละ 26,450 บ าท

ทองรูปพรรณ • รับซื้อ บ าทละ 25,878.12 บ าท • ขายออก บ าทละ 26,950 บ าท