เตื อน63 พื้นที่เสี่ ยงฝนกระหน่ำ

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ ยงภั ยฝนฟ้าคะน อง และลมกระโช กแ รง

ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.

วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ ยง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงร าย, พะเย า,

น่าน, แพร่, ลำป าง, ลำพูน, ต าก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, พิ ษณุโลก, กำแพงเพชร, อุทัยธานี, ชัยนาท, นครสวรรค์, พิจิตร,

เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ (พื้นที่สีแดง), เลย (พื้นที่สีแดง), หนองคาย (พื้นที่สีแดง), บึงกาฬ (พื้นที่สีแดง), นครพนม (พื้นที่สีแดง),

สกลนคร (พื้นที่สีแดง), อุดรธานี (พื้นที่สีแดง), หนองบัวลำภู (พื้นที่สีแดง), ขอนแก่น (พื้นที่สีแดง),

กาฬสินธิ์ (พื้นที่สีแดง), มุกดาหาร (พื้นที่สีแดง), ยโสธร (พื้นที่สีแดง), ร้อยเอ็ด (พื้นที่สีแดง),

มหาส ารคาม (พื้นที่สีแดง), อำนาจเจริญ (พื้นที่สีแดง), อุบลร าชธานี (พื้นที่สีแดง), ศรีสะเกษ (พื้นที่สีแดง),

สุรินทร์ (พื้นที่สีแดง), บุรีรัมย์ (พื้นที่สีแดง), นครร าชสีมา (พื้นที่สีแดง), ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่ างทอง, พระนครศรีอยุธย า, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ร าชบุรี

สระบุรี, นครนายก, ปร าจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทร า, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตร าด,

สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สมุทรปร าการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

ด้วยในช่วงวันที่ 26 เมษายน 1 พฤษภาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระล อกใ หม่จากประเท ศจีน

จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเท ศไทย และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเท ศไทยมีอากาศร้อน

ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง ลู กเห็ บตก และอาจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง

หลังจากนั้น ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบน ทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีฝนลดลง

แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะน องบ างแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน อ่าวไทย และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากพ ายุฤดูร้อนที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้ างที่ไ ม่แข็งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย