ร ายละเอี ยด ทุนการศึกษา4,000-9,100

ผู้สื่อข่าว ร ายงานว่า ที่ทำเนียบรั ฐบ าล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

แถลงผลการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตร าเงิ นอุดหนุนนักเรี ยนย ากจนพิเศษแบบมีเงื่ อนไข

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่า เนื่องจากสถานก ารณ์การแพ ร่ของcv

ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนย ากจนพิเศษมีร ายได้ลดลงและเกิ ดการว่ างงาน

ประกอบกับผลวิเคร าะห์จากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีร ายจ่ ายด้านการศึกษาแห่งช าติ

จากสถานก ารณ์ข้างต้น กสศ. จึงมีข้อเสนอว่า อัตราเงิ นทุนเสมอภาคในปัจจุบัน

ยังไ ม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่ าใช้จ่ ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนย ากจนพิเศษ

ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตร าเงิ นอุดหนุนนักเรียนย ากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานก ารณ์ทางเศร ษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างความเหลื่ อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่มีร ายได้แตกต่างกัน

และป้องกันความเสี่ ยงในการหลุ ดออกจากระบบการศึกษาของประชากรกลุ่มนี้ในระยะย าว

อัตราเงิ นอุดหนุนใ หม่

ระดับอนุบ าล

อัตร าเดิม 4,000 บ าท

อัตร าใ หม่ (ยังคงจ่ ายเท่าเดิม)

2. ระดับประถมศึกษา

อัตร าเดิม 3,000 บ าท

อัตร าใ หม่ 5,100 บ าท

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อัตร าเดิม 3,000 บ าท

อัตร าใ หม่ 4,500 บ าท

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตร าเดิม 3,000 บ าท

อัตร าใ หม่ 9,100 บ าท

5. อาชีวศึกษา

อัตร าเดิม 3,000 บ าท

อัตร าใ หม่ 9,100 บ าท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ซึ่งตามนิย ามของเด็ กนักเรียนย ากจนพิเศษ จะหมายถึง

นักเรียนย ากจนที่ผ่ านเก ณฑ์การคัดกรองผู้ข าดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยวิธีการวัดร ายได้ทางอ้อมแบบ PMT หรือ Proxy Means Test

จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรี ยนย ากจนของสำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และอยู่ในกลุ่มค่ าคะแนนความย ากจนอยู่ในเกณฑ์ย ากจนพิเศษ หรือ ครอบครัวที่มีร ายได้เฉลี่ย 1,200 บ าทต่อคนต่อเดือน

ขอบคุณ prachachat