ธ.ก.ส. ออก 3มาตรการแก้หนี้ให้ประชาชน

กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรั ฐบ าล ได้เผยภาพบนเฟชบุ๊กส่วนตัว

โดยเผย ถึงขั้นตอนของการจัดการห นี้นอกระบบ

โดยระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก รณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิ ดจากเกษตรกรลู กค้ า คู่สมรส บุตร บิดาม ารดาของเกษตรกรลู กค้ า

หรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลู กค้ า วงเงิ นกู้ไ ม่เกินร ายละ 100,000 บ าท

เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลู กหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไ ม่เกินร ายละ 150,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไ ม่เกิน 12 ปี

พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่ อกรณีเสี ยชีวิตร ายละไ ม่เกิน 100,000 บ าท

และการคืนดอกเบี้ยในอัตร าร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

2. โครงการสินเชื่ อชำระดีมีวงเงิ น Smart Cash สำหรับลู กค้ าผู้กู้สินเชื่ อต ามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ

ที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและมีเห ตุจำเป็นต้องใช้เงิ นฉุ กเ ฉิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของลู กค้า

โดยสนับสนุนเงิ นเครดิตหมุนเวี ยนผ่ านบัตร ATM ตามต้นเงิ นกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ

สูงสุดร ายละไ ม่เกิน 50,000 บ าท อัตร าดอกเบี้ยร้อยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไ ม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ผ่ านการคุ้มครองสินเชื่ อกรณีเสี ยชีวิ ต ร ายละไ ม่เกิน 50,000 บ าท

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลู กค้ าที่มีความต้องการสินเชื่ อสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

3. โครงการสินเชื่ ออาชีพเสริมเพิ่มร ายได้ เพื่อสนับสนุนสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำให้กับลู กค้าผู้กู้สินเชื่ อต ามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ

ให้สามารถสร้างร ายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม

โดยผ่ านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรั ฐหรือเอกชน วงเงิ นกู้รายละไ ม่เกิน 50,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

อัตร าดอกเบี้ ยร้อยละ MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตร าดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.50)

ระยะเวลาชำระหนี้ไ ม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ 31 มี.ค. 2566

สรุปแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ 3 โครงการ ติ ดต่อสอบถามร ายละเอี ยดโครงการฯ

ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเ ทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555

ขอขอบคุณที่มาจาก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล