คนแห่ซื้อทุเรี ยนลู กละ80เท่านั้น

ที่จุดบริการกู้ภั ยฮุก 31 อุดมทรัพย์ ริมถนนส าย304 (ติ ดปั๊มบ างจาก อุดมทรัพย์) อ.วังน้ำเขียว จ.นครร าชสีมา

ได้ตั้งข ายทุเรียน 80 บ าท ทุกลูก

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก หมี กู้ภัยอุดมทรัพย์ ได้โพสต์ว่า ได้ทุนละ ที่เหลือกำไร กองนี้ รวมหนึ่งตัน ลู กละแปดสิบบ าท

ฟังไ ม่ผิ ดนะครับ แปดสิบบ าท ทุกลูก เล็กใ หญ่ เลือกเอา ตามคิว

เว้นระยะห่ างด้วย วันนี้ วันเดียวนะครับ พรุ่งนี้ ร าคาเดิม ทุเรียนร้ านหมี อุดมทรัพย์ 087-2538627

เท่านั้นไ ม่พอ เจ้าของร้าน ยังใจดี ให้คน ท้อง คนแก่ พระภิกษุ ได้ทานฟรี

พร้อมกับระบุว่า ผมเข้าใจบ้ างครั้งความหวังดีของผม และสิ่งที่ผมทำ อาจทำให้คนบ างคนไ ม่พอใจ

แต่ผมคิด คำนวณดีแล้ว ผมไ ม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจผมได้

ผมจะพย าย ามทำให้ดีที่สุด สิ่งที่ผมทำ ถึงมันจะไ ม่ยิ่งใ หญ่

แต่ช่วยให้หลายคนแบ่งเบ าภาระลงบ้ าง ในย ามที่หลายคนลำบ าก ผมสุขใจ ผมจะทำ

โพสต์

ขอบคุณ หมี กู้ภั ยอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ต.ผิวผ่อง