ผู้ประกันตนลงชื่อ รับเงิ นเยี ยวย า

นางส าวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิ ดเผยว่า

จากสถานก ารณ์การแพ ร่ของcv ในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการหลายประเภทได้รับผลกระทบ

ต้องปิดหรือหยุดประกอบการส่งผลต่อผู้ประกันตน ต้องหยุดงานชั่ วคร าวสำนักงานประกันสังค มมีความพร้อมรองรับการ

ให้บริการจ่ ายสิทธิประโยชน์กรณีว่ างงานเนื่องจากเห ตุสุดวิสั ยแก่ลู กจ้ าง ผู้ประกันตน

นางส าวลัดดาชี้แจงว่า ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวต้องส่งเงิ นสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

ผู้ประกันตนไ ม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องกั กตัวหรือเฝ้าระวังการแพร่ cv

ทำให้ไ ม่ได้รับค่ าจ้ างในระหว่างนั้น หรือลู กจ้ างไ ม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้ าง

หยุดประกอบกิจการไ ม่ว่าทั้งหมดหรือบ างส่วนเนื่องจากทางร าชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่ วคร าวเพื่อป้องกันการแพร่ของโร คติ ดต่ออันตร ายตามกฎหมายว่าด้วยติ ดต่อ

ทำให้ไ ม่สามารถประกอบกิจการได้ต ามปกติและผู้ประกันตนไ ม่ได้รับค่ าจ้ างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีว่ างงานเนื่องจากเห ตุสุดวิสั ยในอัตร าร้อยละ 50 ของค่ าจ้ างร ายวัน ไ ม่เกิน 90 วัน

ซึ่งผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7)

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติ ดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง

แล้วนำส่งให้นายจ้ างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลู กจ้ างต ามแบบฯ สปส.2-01/7

และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีร าชการสั่งปิด/กรณีกักตัว

(นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบี ยนเพื่อใช้ระบบก่อน)

เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลู กจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e-Service

ส่งมายังสำนักงานประกันสังค มเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบี ยน)

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th

รองโฆษกสำนักงานประกันสังค ม กล่าวย้ำว่าขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่า

สำนักงานประกันสังค มกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมให้บริการแก่นายจ้ าง ผู้ประกันตน

ในการจ่ ายสิทธิประโยชน์ตามสิทธิอย่ างครบถ้วน