แจงค่ าปรับไ ม่ใส่เเม สก์3จังหวัดปรับไ ม่เท่ากัน

วันที่ 28 เม.ย.64 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงภาพรวมของการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเ ทศ

กรณีไ ม่สวมหน้ าก ากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดต่างๆ ว่า

สำหรับศาลยุติธรรม ได้เริ่มรวบรวมสถิติคดีลักษณะดังกล่าวแล้วนั้น

นอกจากที่มีการฟ้องคดีและมีคำพิพ ากษาไปแล้วในส่วนของศ าลแขวงสุราษฎร์ธานี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่ านมา จำนวน 1 คดี จำเลย 1 คน

ใส่หน้ าก ากอนามัย

ล่ าสุดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 มีร ายงานคดีเข้ามาอีกในศาลเขตพื้นที่ต่าง ๆ รวม 4 ศาล จำนวน 8 คดีด้วยกัน

โดยมี ศาลจังหวัดเวี ยงสระ ร ายงานว่าเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

มีฟ้ องเข้ามา 1 คดี จำเลย 2 คน ศ าลลงโทษปรับคนละ 2,000 บ าท

จำเลยให้การรับส ารภ าพลดโ ทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 1,000 บ าท และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

มีร ายงานว่าที่ศาลจังหวัดเวียงสระ มีฟ้องเข้ามาอีก 1 คดี จำเลย 1 คน ศาลลงโทษเท่ากันกับเมื่อวันก่อน (26 เมษายน)

นอกจากนี้ในวันที่ 27 เมษายน ยังมีที่ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธย า ฟ้อง 2 คดี

จำเลยคดีละ 1 คน รวม 2 คน ศาลลงโ ทษปรับจำเลยคนละ 4,000 บ าท

จำเลยให้การรับส ารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับคนละ 2,000 บ าท

ศาลจังหวัดยะลา ฟ้อง 2 คดี จำเลยคดีละ 1 คน รวม 2 คน

ศาลลงโท ษปรับจำเลยคนละ 4,000 บ าท จำเลยให้การรับส ารภาพลดโ ทษให้กี่งหนึ่งคงปรับคนละ 2,000 บ าท

และ ศาลจังหวัดเบตง ฟ้อง 2 คดี จำเลยคดีละ 1 คน รวม 2 คน

ศาลลงโ ทษปรับจำเลยคนละ 2,000 บ าท

จำเลยให้การรับส ารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับคนละ 1,000 บ าท

สำหรับการลงโ ทษที่มีข้อแตกต่ างกันนั้น เนื่องจากผู้พิพ ากษาสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาต ามพฤติก ารณ์แห่งคดีของแต่ละคดี

ซึ่งอาจมีร ายละเอี ยดและความหนักเบ าแห่งการกระทำความผิดที่แต กต่ างกัน การลงโ ทษจึงเป็นไปได้ที่จะไ ม่เท่ากัน

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ าก ากอนามั ยก่อนออกจากบ้ านด้วยนะคะ