กรมอุตุฯ เตื อนพายุซั ดลู กเห็ บตก

วันที่ 28 เม.ย.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า ประเท ศไทยตอนบนมีพ ายุฝนฟ้าคะน อง

ลมกระโช กแ รง ลู กเห็ บตก และอาจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้งนี้

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเท ศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเท ศไทยและทะเลจีนใต้

ในขณะที่ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบเข้าหากันบริเวณประเทศไทยตอนบน

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากพ ายุฤดูร้อนที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไ ม่แข็งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้

ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้และมีฝนตกหนักในระยะนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในระยะนี้ประเท ศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ระวังอันตร าย

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน พ ายุฤดูร้อน ถล่ม 53 จังหวัด

ตกหนักร้อยละ 70 ของพื้นที่ กรุงเทพฯ โดนด้วย ระวังอันตร าย ลู กเห็ บตก-ลมแ รง

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุ ขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ