บัตรค นจนเงิ นเข้า 6ร ายการ

ได้เฮกันต่อเนื่ องเลยทีเดียว สำหรับท่านใดที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือว่า บัตร คนจน

หลังจากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้โพสต์ภาพแจ้งเงิ นโอนเข้าบัตร 6 ร าการ ได้แก่

1.ซื้อสิ้นคา 200 -300 บ าท

2.ค่ าเดินทาง 500 บ าท 3.ซื้อก๊าซหุ้งต้ม 45 บ าท ( รอบ 3 เดือน )

4.ค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

5.ค่ าน้ำประปา 100 บ าท

6.ผู้พิ ก า ร 200 บ าท

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์