ระวังพ ายุถล่ มหนัก

วันที่ 1 พ.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเท ศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางของประเท ศไทย

มีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเท ศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง และมีฝนตกหนักที่จะเกิ ดขึ้น

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน องในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเท ศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใ หม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิ ษณุโลก และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย

หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธย า สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก

ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช

พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง

พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.