บิ๊กตู่ เร่งชงมาตรการเยี ยวย า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

เปิ ดเผยภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

ได้เชิญคณะที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจเข้าพบเพื่อหารือเรื่องมาตรการดูแล เยี ยวย า และฟื้นฟูเศร ษฐกิจจากผลกระทบข อ ง Cv

ในรอบ ล่าสุด ว่า การระบ าดของCv ในรอบล่ าสุดนี้ ได้กระจายไปทั่วประเ ทศ และมีผลกระทบในวงกว้างกว่ารอบที่ผ่ านมา

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อดูแลและเยี ยวย าประชาชนอย่ างเร่งด่วน และฟื้นฟูเศ รษฐกิจโดยเร็ว

โดยจะพิจารณามาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที อาทิ มาตรการด้านการเ งิน มาตรการด้านสินเ ชื่อ มาตรการพักชำระหนี้

รวมถึงมาตรการลดค่ าใช้จ่ ายของประชาชน มาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและมาตรการฟื้นฟูเศร ษฐกิจ

นายกฯ ได้เน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องความจำเป็นที่ต้องพิจารณามาตรการที่จะออกมาใ หม่ในรอบนี้ด้วยความร วดเร็วและด้วยความรอบคอบ

โดยมาตรการใดที่สามารถดำเนินการได้ทันที นายกฯ ได้ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี

เพื่อพิจารณาในครั้งหน้ าที่จะมีการประชุมในวันพุธที่ 5 พ.ค. 64 นี้ได้เลย นายอนุชา กล่าว

นายอนุชา กล่าวว่า นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาถึงความคืบหน้ าของมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งในส่วนของมาตรการด้านการเงิ นผ่ านการช่วยเหลือลู กหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ระบ าดของCV และการออกพ.ร.ก. ด้านการเงิ นต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่

รวมถึงมาตรการด้านภาษี ทั้งการลดภาษีและการขย ายกำหนดเวลาต่างๆ อีกทั้งมาตรการด้านการคลังผ่ านโครงการเยี ยวย า

และมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อต่างๆ ซึ่งมีทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้ นแล้ว

เช่นโครงการค นละครึ่งระยะที่ 1-2 โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ เช่น โครงการเร าชนะ