คลังออกมาตรการลดค่ าคร องชีพ

2พ.ค.64 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรมว.กลาโหม

กำชับหน่วยงานด้านเศร ษฐกิจ ไ ม่ว่าจะเป็น กระทร วงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สศช.)

เร่งประเมินผลกระทบทางเศร ษฐกิจจากการยกระดับมาตรการป้องกันCV เพื่อกำหนดแนวทางการเยี ยวย าผู้ที่ได้รับกระทบ

ทั้งผู้ประกอบการ ลู กจ้ าง และประชาชน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศร ษฐกิจจากการระบ าดระล อกใ หม่

โดยให้เตรียมความพร้อมเสนอที่ประชุมคณะกร รมการบริหารสถานก ารณ์เศ รษฐกิจจากผลกระทบของCVหรือ ศบศ. ซึ่งจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

นายกรั ฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติ ดต ามและประเมินผลกระทบด้านเศร ษฐกิจ

จากการออกมาตรการป้องกันCV ระลอกใ หม่อย่ างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นที่มีการปิ ดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯลฯ ทั่วประเ ทศ

กระทั่งมาถึงมาตรการล่ าสุดที่เน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด 6 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งแม้ก่อนออกมาตรการต่าง ๆ

จะได้ประเมินผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นกับประชาชน แต่ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำลังเร่งประเมินผลหลังมีมาตรการออกไปแล้วเพื่อกลั่นกรองเป็นแนวทางการช่วยเหลือ เ ยี ย ว ย า และฟื้นฟูเศ รษฐกิจโดยเร็ว” น.สไตรศุลี กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่ วงใยประชาชน ทั้งที่ได้รับผลกระทบทางตรงและได้รับผลกระทบทางอ้อม

โดยได้ขอให้กระทร วงอื่น ๆ ได้เตรียมความพร้อม สำหรับมาตรการแบ่งเบาภาระค่ าคร องชีพประชาชนด้วย

เหมือนกับที่ก่อนหน้ านี้มีมาตรการช่วยลดค่ าคร องชีพ เช่น ค่ าไฟฟ้า ค่ าน้ำ รวมถึงแก๊ส ฯลฯ

ซึ่งสามารถแบ่งเบ าภาระค่ าใช้จ่ ายของประชาชนได้เป็นอย่ างดี ถือเป็นแนวทางบรรเทาความเดื อดร้ อนของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ รั ฐบ าลเข้าใจถึงความเดื อดร้อนของประชาชน โดยมาตรการเยี ยวย าต่าง ๆ จะมีการพิจารณาอย่ างรอบคอบ รัดกุม และรวดเร็ว

ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมที่สุด พร้อมกับมีมาตรการฟื้นฟูเศร ษฐกิจจากผลกระทบของระบ าดรอบนี้

ขอให้มั่นใจว่ารั ฐบ าลจะดูแลประชาชนอย่ างดีที่สุด โดยเวลานี้ขอความร่วมมือทุกคน

ให้ช่วยกันป้องกันCv ซึ่งเมื่อสถานก ารณ์การ ติ ด เ ชื้ อ คลี่คล ายโดยเร็ว ประชาชนก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่ างปกติสุขโดยเร็ว