ร ายละเอี ยดค นละครึ่งเฟส3ค นละ3,000

วันนี้ (5 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ

ค นละครึ่งเฟส 3 เพื่อเยี ยวย า ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก CV ระลอกล่ าสุด (เมษายน 2564)

โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าค นละ 3,000 บ าท 31 ล้านคน วงเงิ นกว่า 9 หมื่นล้านบ าท

สำหรับร ายละเอี ยดต่างๆ ของโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 มีดังนี้

1. ใครมีสิทธิ์ในโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 บ้ าง?

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบี ยน โครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ

– เป็นบุคคลสัญช าติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

– ไ ม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน)

2. ค นละครึ่งเฟส 3 ใช้วงเ งิน 93,000 ล้านบ าท

ทีมเศร ษฐกิจของรั ฐบ าลได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่า โครงการ ค นละครึ่งเฟส 3

จะมีการใช้วงเงิ นทั้งหมดประมาณ 93,000 ล้านบ าท โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าค นละ 3,000 บ าท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ร าว 31 ล้านคน

3. ระยะเวลาโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 ย าวนานขึ้น

รั ฐบ าลออกแบบโครงการ ค นละครึ่ง ในระยะ 3 นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลา 6 เดือน

คือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยสามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว

จะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปีนี้

4. เช็ กมาตรการเยี ยวย าอื่นๆ จาก ครม.

ก่อนหน้ านี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน

เคยให้ข้อมูลไว้ว่า มาตรการกระตุ้นเศ รษฐกิจและเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจาก CV ระลอกล่ าสุด

จะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่

เช่น ค นละครึ่งเฟส 3 อีกทั้ง จะมีมาตรการใ หม่เพิ่มเข้ามา เช่น มาตรการสนับสนุนให้คนมีเงิ นออมที่มีอยู่ 6-7 แสนล้านบ าท ให้ออกมาใช้จ่ าย

ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือและออกแบบมาตรการจากกระทร วงการคลัง รวมถึงยังมีพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)

กู้เงิ นสินเชื่ อฟื้นฟูและพักทรั พย์พั กหนี้ ในวงเ งิน 3.5 แสนล้านบ าท เป็นอีกหนึ่งมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเยี ยวย าเพิ่มเติมด้วย

อย่ างไรก็ตาม ครม. ไฟเขียวมาตรการ ค นละครึ่งเฟส 3 เตรียมจ่ ายเยี ยวย าอีกรอบ ให้ค นละ 3,000 บ าท

รวมวงเงิ นกว่า 9 หมื่นล้านบ าท ให้สิทธิ์ 31 ล้านคน เตรียมรอรับกันได้เลยจ้า