สรุปวันเงิ นเข้าเร าชนะ ม33

สำหรับใครที่ยังไ ม่เข้าใจมาตรการเยี ยวย าล่ าสุดของภาครั ฐ ล่ าสุด

เงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเ กิด และ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ได้สรุปเอาไว้เข้าใจง่ ายๆดังนี้ มาสรุปกันนะ

-ค นละครึ่ง

ร ายเก่ารอกดยืนยันสิทธิ

ได้ค นละ 3,000 บ าท

สิทธิ 31 ล้านคน

เริ่มใช้จ่ ายในเดือน ก.ค. – ธ.ค.64

วันละ 150 บ าท

ยังไ ม่ระบุวันที่ชัดเจน

-เร าชนะ

กลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน

เพิ่มให้เดือนละ1,000 บ าท รวม 2 เดือน(พ.ค.-มิ.ย64)

ทุกคนที่เคยได้รับสิทธิเร าชนะ

ใช้จ่ ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64

ยังไ ม่ระบุวันที่ชัดเจน

-ม.33

กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

เป็นผู้ประกันตนม.33

เพิ่มวงเงิ นให้อาทิตย์ละ 1,000 บ าท รวม 2 อาทิตย์

ใช้จ่ ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64

ยังไ ม่ระบุวันที่ชัดเจน

-กลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการฯ

ได้วงเงิ นเพิ่ม 200 บ าท

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนก.ค.-ธ.ค.64

รวมกับยอดที่เคยได้รับปัจจุบัน (ได้รับ300 บ าท+200บ าท เป็น500 บ าท หรือ ได้รับ200 บ าท+200 บ าท เป็น 400 บ าท)

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเ กิด และ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ขอบคุณ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรั ฐบ าล