ครม.ไฟเขียว เร าชนะรับเงิ นเพิ่มค นละ2,000

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ

มาตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ งเพื่อระงั บยับยั้ งและป้องกันการแพร่ระบ าดของCV

อาทิ มาตรการค นละครึ่งเฟส 3 ค นละ 3,000 บ าท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงิ นงบประมาณ 93,000 ล้านบ าท ระยะเวลาเดือนก.ค.-ธ.ค.64

นอกจากนี้ที่ประชุมครม. ยังอนุมัติโครงการเร าชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน

เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเ งิน 6.7 หมื่นล้านบ าท โดยให้การใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

รวมถึงโครงการ ม.33 เร ารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปดาห์

วงเงิ นรวม 18,500 ล้านบ าท โดยให้ใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติขย ายวงเงิ นให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน ให้เงิ นค่ าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม)

และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บ าท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.)