ธาตุทั้ง4 บอ กโช คล าภในตัวคุณ

วันนี้เร าจะพาคุณไปดูการทำน ายโช คล าภ ว่าตัวคุณนั้น มีโช คด้านใดบ้ าง พร้อมกับท า ยนิสั ยที่แท้จริงของคุณด้วย

นั่นคือ การทำน ายด ว งชะต าร าศีของธ าตุแต่ละธาตุ ถ้าพร้อมแล้วเร าไปดูกันดีกว่า จะแ ม่ นแค่ไหน

ธาตุน้ำ ได้แก่ ร าศีกรกฏ ร าศีพิจิก และร าศีมีน

น้ำนั้น มีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิตต่อร่ า ง ก า ย ของเร ามากมาย และนั่นจึงทำให้ผู้ที่เกิ ดธาตุน้ำ

จะมีอาร มณ์ความรู้สึ กที่อ่อนไหวง่ าย เปลี่ยนแปลงอาร มณ์ความรู้สึกได้ง่ายดั่งน้ำ

และมากไปกว่านั้นด้วยที่น้ำนั้นเป็นของเหลวที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่ างได้ตลอ ดเวลา จึงทำให้คนที่เกิ ดธาตุน้ำนั้นสามารถเข้ากับคนอื่น

ปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ง่ายกว่าธาตุอื่น อีกทั้งคนที่เป็นคนธาตุน้ำนั้นจะมีจิตใจโอบอ้อมอารี ขี้สงส า ร เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น

มีความขยันขันแข็ง มีไหวพริบปฏิภาณที่ดี สามารถวางตัวเข้ากับคนที่อาวุโสกว่า

มีคำพูดคำจาที่ดี มีความรับผิ ดชอบและจะไ ม่ชอบความรุ น แ ร ง เลย

แต่ถึงอ ย่ างไรก็ต ามผู้ที่เกิ ดในร าศีธาตุน้ำมีข้อเ สี ยที่ควรระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อยๆ เลื่ อนลอย เข้าใจย า ก

อาร มณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเห ตุผลเสมอ อีกทั้งยังเป็นคนคิดมากมักเก็บทุกสิ่งทุกอ ย่ างมาคิดอยู่เรื่อยไป

ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใ หญ่จึงทำให้ดูเป็นคนแข็ งก้าว ควบคุมอาร มณ์ตนเองไม่ได้ทั้งที่ไ ม่เคยคิดที่จะทำร้ า ย ใคร

นอ กจากนี้ยังพอใจกับการอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเองมากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกด้วย

สำหรับในเรื่องของสุ ข ภ า พ ร าศีธาตุน้ำควรระวังในเรื่องของโ ร ค เ บ า ห ว า น ความดันโลหิตสูง หรือโ ร ค อ้ ว น อีกด้วย

ธาตุดิน ได้แก่ ร าศีพฤษภ ร าศีกันย์ และร าศีมังกร

ธาตุดิน มีลักษณะที่เปรียบเสมือนกับความแข็งแกร่ง ผู้ที่เกิ ดในธาติดินนั้นจะมีลักษณะนิสั ยที่มั่นคง

มีความเข้มแข็งและมจิตใจที่แน่วแน่ มีความขยัน มุ่งมานะสูง มีความรับผิ ดชอบต่องานที่ทำ ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นอ ย่ างดี

ชอบทำงานด้วยตัวเอง ชอบพิสู จน์ตนเองอยู่เสมอ และนอ กจากความเก่งที่มีแล้ว ยังเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอ่อนน้อม

จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมา รักความยุติธรรมและไ ม่ชอบคนโ ก ห ก ไ ม่ชอบคนโ ก ง

เวลารู้สึกอะไรก็ต ามแต่มักจะเก็บอยู่ในใจ ไ ม่ค่อยให้ใครได้เห็นอาร มณ์ที่มี

แต่ถึงอ ย่ างไรก็ต ามแต่ จุดด้อยของคุณก็มีอยู่ในตัว คุณมักจะจดจำเรื่องร าวที่สร้างความเ จ็ บ ป ว ด ไว้ในใจอยู่เสมอ

เรื่องร าวในอ ดีต เรื่องร าวในปัจจุบัน คุณจดจำทุกสิ่งอ ย่ าง ทำให้สิ่งเหล่านั้น มาทำร้ า ย ตัวคุณเอง

อีกทั้งคุณยังเป็นคนที่มีความลับและเก็บความลับไว้มาก คุณไ ม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออ กมาได้

จนในบ างครั้งคนที่เข้าใกล้กับคนร าศีนี้จะไ ม่ค่อยเข้าใจกับสิ่งที่เป็น

สำหรับปัญห าสุ ข ภ า พ ที่มักพบในชาวร าศีธาตุดิน ได้แก่ โ ร ค ความดันโลหิตสูง โ ร ค อ้ ว น โ ร ค เ บ า ห ว า น เป็นต้น

ธาตุไฟ ได้แก่ ร าศีเมษ ร าศีสิงห์ และร าศีธนู

ไฟเปรียบเสมือนความร้อนแ รงที่แฝงไปด้วยหลากหล า ยอาร มณ์ ผู้ที่เกิ ดในธาตุไฟนั้น

จะเป็นคนรู้ทันคน มีความเชื่ อมั่นในตัวเองสูง เป็นคน มั่นคงทางอาร มณ์ เป็นนักคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ

ชอบเข้าสังคม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

และที่สำคัญคนธาตุไฟนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามได้เป็นอ ย่ างมากเพร าะ คนธาตุไฟจะมีความเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอ ย่ างดี

แถมยังมีอาร มณ์ขันและกล้าเผชิญหน้ ากับสิ่งที่คนธาตุไฟไ ม่เคยเจอ ชอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใ หม่ๆอยู่เสมอ

สำหรับข้อเ สี ยของชาวร าศีธาตุไฟ คือ การที่ชาวร าศีธาตุไฟเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไปจึงทำให้ละเลยในเรื่องของสุ ข ภ า พ

จนล้มเ จ็ บ อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นคนที่ค่อยข้างเผด็จ

การชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดอ ย่ างที่ตนเองต้องการ บางครั้งก็วู่วาม ใจร้อน

ก้าวร้าวอ ย่ างไ ม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับ ยกย่องของคนอื่น มากจนเกินพอ ดี

นอ กจากนี้ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ จนบางครั้งทำให้ตนเองเกิ ดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเอาง่ ายๆ

สำหรับปัญห าสุ ข ภ า พ ที่ควรระวัง ได้แก่ โ ร ค เ ค รี ย ด ร้อนใน ผิ วหนั ง และโ ร ค ก ร ะเ พ าะอ า ห า ร

ธาตุลม ได้แก่ ร าศีเมถุน ร าศีตุลย์ และร าศีกุมภ์

ลมนั้นสามารถมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้อยู่ตลอ ดเวลา จึงไ ม่ต่างอะไรกับคนที่เกิ ดธาตุลมจะมีการเคลื่อนไหวหรือ

การเปลี่ยนแปลงได้ตลอ ดเวลา อีกทั้งเป็นธาตุของการใช้สติปัญญา และเหตุผลมากกว่าอาร มณ์

ไ ม่ว่าจะมีเรื่องอะไรคนธาตุลมนั้นจะมีเห ตุผลที่เป็นตัวตัดสิน จะไม่มีอารมณ์เข้ามาข้องเกี่ยว

และคนที่เกิ ดธาตุลมนั้น มักจะเป็นคนที่ชอบคิด เป็นคนชอบวางแผนนอ กจากนี้ธาตุลมเป็นคนที่มีวาทศิลป์

และมีคารมดีจึงทำให้คนธาตุลมเหมาะกับการสื่อส า ร สามารถเข้ากับผู้อื่นได้อ ย่ างร วดเร็วด้วยคำพูด

เป็นคนอาร มณ์ดี มีความสนุกสนานร่าเริงอยู่ในตัวและที่สำคัญคนที่เกิ ดธาตุลมนั้นจะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

มีหลักในการเดิน มีความเป็นผู้นำ ไ ม่กลัวอุปสร รคมีความเด็ดเดี่ยว กล้าตั ดสินใจเหมาะกับการเป็นผู้นำ

แต่ถึงอ ย่ างไรก็ต ามการที่ชาวร าศีธาตุลมเป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จมากเกินไปจึงทำให้บ างครั้งก็เกิดความผิ ดหวังได้

อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่หาความรู้มากกว่าความรักจึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้

ไ ม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร นอ กจากนี้แล้วการที่เป็นคนเงียบๆ

หรือสุขุมเยือ กเย็น มากจนเกินไปจึงทำให้กล า ยเป็นคนเฉื่อยชาและเชื่องช้า ข า ดพ ลั ง ในการดำเนินชีวิต

และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอ ย่ างคุ้มค่าจนบางครั้งไ ม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุ ข ภ า พ เท่าที่ควรจึงทำให้เกิดปัญหาสุ ข ภ า พ ได้ง่าย

ดังนั้นปัญหาสุ ข ภ า พ ที่ชาวร าศีธาตุลมควรระมั ดระวั งคือ

โ ร ค ที่เกี่ยวกับกระเพาะอ า ห า ร หรือระบบย่อยอ า ห า ร โ ร ค ข้อหรือ กระดูก เป็นต้น