วันนี้เงิ นเข้า3กลุ่ม

เมื่อวันที่ 5 พฤภาคม เพจ เงิ นอุดหนุนเ ด็ กแรกเ กิด และ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

1 เงิ นอุดหนุนเด็ กแ รกเ กิด

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3 เบี้ยความ พิ การ โอนจ่ ายเข้าบัญชีในวันที่ 7 พ.ค.64

ค่ าป่ วยการอสม.อสส.1,000 บ าท

-โอนจ่ ายเข้าบัญชีในวันที่ 14 พ.ค.64

-ค่ าเสี่ ยงภั ยโควิ ดอสม.,อสส. 500 บ าท

-โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 18 พ.ค.64 (งว ดของเดือนเม.ย.64)

ผู้ พิ การที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวั สดิการ จะได้รับเ งิน 200 บ าท โอนเข้าบัตรสวั สดิการฯ ทุกวันที่ 22 ของเดือน สิ้ นสุดในเดือน ก.ย.64

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กำหนดการจ่ ายเดิม (เงิ นอุดหนุนเด็ กแร กเกิ ด,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความ พิ การ)

เงิ นจะเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่เดือนพ.ค.64 วันที่ 10 เป็นวันหยุดประจำภาคของทางภาคอีสาน

นับเป็นวันหยุดร าชการ และในวันที่ 11 พ.ค.64 เป็นวันพืชมงคล

ดังนั้นจึงเลื่ อนการจ่ ายมาเป็นวันที่ 7 พ.ค.64 แทน อสม.,อสส. จะได้รับเงิ นค่ าเสี่ ยงภั ยเพิ่มอีกเป็น 3 เดือน คือเดือนเม.ย.-มิ.ย.64

แต่ถ้าCvยังระบ าดและมีผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มขึ้น อาจจะมีลุ้นได้ต่ออายุไปอีก

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเ กิด และ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ