รู้ยังบัตรค นจน เพิ่มวงเ งิน1,200

เมื่อวานนี้ 5 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

อนุมัติต่อโครงการเพื่อช่วยเยี ยวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก cv

อาทิ โครงการค นละครึ่ง เร ารักกัน เร าชนะ รวมถึงผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ที่รั ฐจะมีการเพิ่มวงเงิ นให้เดือนละ 200 บ าท ต ามที่มีร ายงานไปแล้วนั้น

สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ดังนี้

จะได้เงิ นเพิ่มเท่าไร

คนละ 200 บ าท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 1,200 บ าท

จะได้เงิ นเพิ่มทั้งหมดกี่คน

ให้เงิ นเพิ่มแก่ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.65 ล้านคน

และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเป ราะบ าง) จำนวน 2.4 ล้านคน

เริ่มตั้งแต่เมื่อไร

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ที่มา siamnews