ไขข้อสงสัยเร าชนะ รับเพิ่ม2000

หลังจากที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วง CV ในระยะเร่งด่วน

โครงการ เร าชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ให้กรอบวงเ งิน 6.7 หมื่นล้านบ าท โดยให้การใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

เร าชนะ

เบื้องต้นคาดว่าการรับเงิ นเร าชนะรอบนี้ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ เนื่องจากเป็นการขย ายวงเงิ นให้กับผู้ที่เคยได้รับสิทธิร ายเดิม

ทั้งนี้ ร ายละเอี ยดการลงทะเบี ยนรับเงิ นเร าชนะ รอบใ หม่ ยังไ ม่เคาะวันและเวลาที่แน่นนอนซึ่งต้องรอติ ดต ามต่อไป

ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติต ามที่โครงการกำหนด แต่ยังตกหล่น หรือไ ม่ได้รับสิทธิเร าชนะจากรอบที่แล้ว ในบ างกรณี

อาจจะมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยน คล้ายกับการลงทะเบี ยนเร าชนะรอบแรก มีเงื่ อนไขผู้ที่มีคุณสมบัติ และขั้นตอนการลงทะเบี ยน ดังนี้

คุณสมบัติ เร าชนะ

1. เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ

2. ไ ม่เป็นผู้ประกันตน มาตร า 33

3. ไ ม่เป็นข้าร าชการ พนักงานร าชการ พนักงาน ลูกจ้ าง เจ้าหน้ าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรั ฐที่ได้รับค่ าตอบแทน จากหน่วยงานของรั ฐโดยตรง

4. ไ ม่เป็นข้าร าชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าร าชการการเมือง พ.ศ. 2535

5. ไ ม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนร าชการ

6. ไ ม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บ าท ตามปีภาษี 2563

7. มีเงิ นฝากรวมกันทุกบัญชีไ ม่เกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อย่ างไรก็ต าม การรับเงิ นเยี ยวย า เร าชนะ เพิ่ม 2,000 บ าท คาดว่าไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

เพราะเป็นการจ่ ายเพิ่ม แต่ต้องรอสรุปมาตรการอีกครั้ง หากมีความคืบหน้ าจะร ายงานให้ทราบต่อไปค่ะ