กลุ่มเดียวไ ร้สิ ทธิ์ได้ ค นละครึ่ง เฟส3

ต ามติ ดม าตรการช่วยเหลือ ที่ปัจจุบันมีหลายมาตรการที่ภาครั ฐออกมาเพื่อเยี ยวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ cv

รวมถึงเพื่อฟื้นฟูเศร ษฐกิจ เนื่องจากจะมีเม็ดเงิ นกระจายไปในธุรกิจต่างๆ

หากเจาะลึกไปที่กลุ่มผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจน ก็เป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเยี ยวย าเช่นกัน

บัตรค นจน ได้สิทธิอะไรในมาตรการเยี ยวย า cv รอบ 3

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีอยู่ประมาณ 13.65 ล้านคน จะได้สิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3

เป็นการเพิ่มค่ าคร องชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรบัตรค นจน เดือนละ 200 บ าทต่อคน

โดยรั ฐจะจ่ ายเงิ นเยี ยวย าทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจนไปเดือนธันวาคม 2564

ซึ่งหมายความในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สิทธิในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐก็ยังคงเดิม และจะได้รับเงิ นมากขึ้นในเดือนถัดไป (กรกฎาคม 2564)

2.โครงการเร าชนะ

ในส่วนของโครงการในระยะแรกที่เป็นการเพิ่มวงเงิ นในมาตรการเราชนะ ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในมาตรการอยู่แล้ว

เพิ่มสัปดาห์ละ 1,000 บ าท รวม 2 สัปดาห์ เป็นจำนวนเงิ นทั้งหมด 2,000 บ าทนั้น

โดยเงิ นจะเข้าอัตโนมัติต ามวันที่กำหนดข้างต้น โดยไ ม่ต้อง ลงทะเบี ยนเรา ซ้ำอีก และไ ม่มีการเปิ ดให้สมัครใ หม่

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการได้สิทธิในมาตรการนี้ ก็จะได้รับสิทธิเงิ นเยี ยวย าในรอบใ หม่ ซึ่งเงิ นจะโอนเข้าทุกวันศุกร์

โดยเงิ นจะเริ่มเข้าครั้งแรกตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 และอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.64 ซึ่งสามารถใช้จ่ ายได้ถึง 30 มิ.ย. 64

ทั้งนี้สิทธิเร าชนะสามารถซื้อได้ทั้งสินค้ ากับร้านค้าที่เข้าร่วมไ ม่ว่าจะเป็น ร้านค้าร ายย่อย ที่เข้าร่วมกับมาตรการ ค นละครึ่ง

นอกจากนี้รั ฐยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ ายกับ ภาคบริการ การขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคล ประกอบด้วย

ขสมก.

รถร่วม

รถไฟฟ้า เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT)

รถไฟ

แท็กซี่

ตุ๊กตุ๊ก

วินมอเตอร์ไซค์

เรือ

บัตรค นจน ไ ม่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการอะไรบ้ าง

แต่อย่ างไรก็ตามล่ าสุด (7 พ.ค.64) นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

ได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยี ยวย าต่ างๆ ว่า ในส่วนของมาตรการค นละครึ่งเฟส 3

และยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564

หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะไ ม่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ

เนื่องจากถือว่าได้รับการเยี ยวย าแล้ว

ที่มา : กระทร วงการคลัง