บ้ านไหนมีแบบนี้ขึ้นต้นด้วย1.1.1.

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้โพสต์ข้อความระบุว่า PEA

ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของเชื้ อไวรั ส Cv การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนจากการแพร่กระจายCv ตามมติคณะรั ฐมนตรี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้ านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน

ตั้งแต่ใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1

– ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

– ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่ าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไ ม่รวมส่วนร าชการและรั ฐวิสาหกิจ

– ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

– ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่ าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปต ามปกติ

ให้ส่วนลดค่ าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2

และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าต ามใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเ งิน

1. การใช้ไฟฟ้าร ายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่ าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

2. การใช้ไฟฟ้าร ายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน

2.1 ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564

2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไ ม่เกิน 1,000 หน่วย

หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย

ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่ วโมง

ข่าว กองสื่อส ารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค