​เผยวิธีส​มัค​รก​รุงไทย ให้ยืม50,000

เป็นอีกหนึ่งข่าวส ารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงิ นด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิ ดสินเชื่ อที่มีชื่อว่า Smart Money

โดยให้วงเงิ นสินเชื่ อสูงสุดงถึง 5 เท่าของร ายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบ าท ที่สำคัญคือ ไ ม่ต้องค้ำประกัน ไ ม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้

จุ ดที่น่าสนใ จของสินเ ชื่อ Smart Money

ว งเงิ นสูงสุด 5 เท่าข องร ายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบ าท

ไ ม่มีบัญชีเงิ นเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีร ายไ ด้ 30,000 บ าทขึ้นไป

กู้ง่ าย ไ ม่ต้องมีหลักป ระกัน หรือคนค้ำป ระกัน

วงเ งินที่กู้

เงิ นเดือน 30,000 บ าท กู้ 50,000 บ าท ผ่อ นย าว 60 เดือน ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บ าทเท่านั้น

เงินเดื อน 30,000 บ าท กู้ 100,000 บาท ผ่ อนย าว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น

คุ ณสมบัติผู้กู้

โด ยจะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บ าท

ผู้กู้ต้ องมีอายุงา นไ ม่น้อยก ว่า 1 ปี

ก รณีเจ้าของร้ านค้ารายย่อยทั่วไป มีรา ยได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บ าท เปิ ดร้า นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ต้อ งไ ม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิน ไ ม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมั ครสินเชื่ ออเนกประสงค์พร้อ มใช้จากธนาคารกรุ งไทย

วิธีส มัครสินเชื่ อกรุงไทย Smartmoney ดอกเ บี้ยถูก ไ ม่ต้องค้ำประกัน ไ ม่ต้องมีบั ญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

ท่ านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติ ดต่อได้ที่ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้ านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้ านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

อัต ร าดอกเบี้ ย

วิธีส มัครสินเชื่ ออเนกประสงค์ 5 Plus จ าก ธนาคารกรุงไทยวงเ งิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไ ม่ต้ องมีหลักทรั พย์ค้ำประกัน

ก รณีบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้ประจำ อัตร าดอกเบี้ ย 20% ต่อปี

ก รณีผู้ประกอบการร้ านค้าร ายย่ อยทั่วไป อัตร าดอกเบี้ย 22% ต่ อปี

เอ กส ารปร ะกอบก ารสมัคร

สำเ นาบัตรประจำตั วประชาช น

สำเ นาทะเบีย นบ้ าน

บั ตรประจำตัวพ นักงาน (ถ้ามี)

ต้ นฉบับหนังสือรับรองร ายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่ าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงร ายได้ที่เชื่ อถือได้

Statement

บุ คคลทั่วไปที่มีร ายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน

เจ้าขอ งร้ านค้าร ายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบี ยน (หากมี) หรือสำเนาทะเบี ยนการค้า (หากมี)

เอกส ารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่ อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่ าสุด หรือ เอกส ารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเ ชื่อ

วิธีชำร ะเงิ นกู้

สาข าธนาคา ร

Krungthai NEXT/Internet Banking

ตู้ ATM

ข้อสำคัญที่ต้องระวัง

กา รทำประกันชีวิตเพื่อคุ้ม ครองวงเงิ นสินเชื่ อไ ม่มีผลต่อกำรพิ จ ารณาอนุมัติสินเ ชื่อ

ดอ กเบี้ยเงิ นกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลู กค้ำได้รับเงิ นกู้

หา กผิ ดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสู งสุดกรณีผิ ดนัดชำระห นี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่ าใช้จ่า ยในกำรติดตามทว งถามให้ชาระห นี้เพิ่ม

ลูกค้ำค วรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเ งื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นข อสินเ ชื่อ