เผยต าร างเงิ นเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน ต้องเช็ กทุกเดือนว่าในแต่ละเดือนนั้นว่าเงิ นเข้าวันไหนบ้ าง เป็นเงิ นอะไรบ้ าง

วันนี้เร าจะพาไปเช็ กผู้มีร ายได้น้อยที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ว่าในเดือน พฤษภาคม 2564 ว่าเดือนนี้ จะมีเงิ นส่วนต่าง ๆ เข้าบัญชีวันไหนบ้ าง ไปเช็ กกันเลย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

วงเงิ นซื้อสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าท/เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ

ผู้มีสิทธิ์รับเงิ น : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) แบ่งเป็น

ค่ าโดยส ารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บ าท/เดือน (ใช้ชำระค่ าโดยส ารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด

คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธย า, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)

ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าท/เดือน ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าท/เดือน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม

โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564

กรณีใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ต ามมาตรการนี้ ในวงเงิ น 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เร าชนะ รอบเพิ่มเติม งวดที่ 1

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเงิ นเร าชนะ 1,000 บ าท

โดยเงิ นจำนวนนี้ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ ต้องใช้ผ่ านร้ านค้าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง เร าชนะ ร้ านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ

ที่ลงทะเบี ยนกับเร าชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เงิ นช่วยเหลือผู้พิ การ 200 บ าท

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบี ยนจะได้รับการโอนเงิ นเบี้ยความพิการ 800 บ าท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร

อย่ างไรก็ต าม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิก ารอีก 200 บ าท รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน

สำหรับผู้พิก ารที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โดยจะแบ่งจ่ ายดังนี้

800 บ าท : โอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

เงิ นเพิ่มเติมอีก 200 บ าท จากกองทุนประชารั ฐ : จ่ ายเข้ากระเป๋าเงิ นในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งคาดว่าเงิ นจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เร าชนะ รอบเพิ่มเติม งวดที่ 2

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเงิ นเร าชนะ 1,000 บ าท

โดยเงิ นจำนวนนี้ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ ต้องใช้ผ่ านร้ านค้าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง เร าชนะ ร้ านธงฟ้าฯ

ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบี ยนกับเร าชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564