เผยวันโอนเงิ นเพิ่ม2,000ภายในเดือนพ.ค.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 หลังจากคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบขย ายวงเงิ นการใช้สิทธิ์โครงการ เร าชนะ และ ม.33 เร ารักกัน

ตามที่กระทร วงการคลังเสนอในที่ประชุมครม. โดยเพิ่มวงเงิ นให้ผู้มีสิทธิ์เดิมอีกคนละ 2000 บ าท ทั้ง 2 โครงการ

สรุปไทม์ไลน์การโอนเงิ นของทั้ง 2 โครงการ

ไทม์ไลน์การโอนเ งิน โครงการเร าชนะ

วันที่ 20 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 27 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โครงการเร าชนะ : โอนเงิ นบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โครงการเร าชนะ : โอนเงิ นเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเป ราะบ าง)

วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โครงการ ม.33 เร ารักกัน : โอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

วันที่ 24 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 31 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564