ปฏิทินกำหนดวันเงิ นเข้า

จากกรณี คณะรั ฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงิ นสิทธิ์เพิ่มเติมโครงการเร าชนะ และม.33 เร ารักกัน

โดยเพิ่มเงิ นคนละ 2,000 บ าท แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการเร าชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน

และโครงการ ม33 เร ารักกัน จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบ าท

ล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ก็ได้เผยร ายละเอี ยดเกี่ยวกับ เร าชนะ – ม33เร ารักกัน เงิ นเข้าวันไหน เช็ กเลย โดยระบุว่า…

กางปฏิทินเยี ยวย า “เร าชนะ – ม33เร ารักกัน” เงิ นเข้าวันไหน เช็ กที่นี่!

เปิ ดไทม์ไลน์รับเงิ นเยี ยวย า ตามมาตรการเยี ยวย าเพื่อบรรเทาภาระค่ าคร องชีพให้ประชาชนในระยะเร่งด่วน

ที่รั ฐบ าลไฟเขียวให้ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการเร าชนะ และ ม33 เร ารักกัน คนละ 2,000 บ าท

โดยแบ่งจ่ าย 2 ง วด ง วดละ 1,000 บ าท โดยจะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิต ามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ

ประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิโครงการเร าชนะ ผ่ านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง

จะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ

– วันที่ 20 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

– วันที่ 27 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

ประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวั สดิการฯ และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน

จะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิเข้าบัตรสวั สดิการฯ และบัตรประชาชน

– วันที่ 21 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

– วันที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

กลุ่มผู้ประกันตน ตามโครงการ ม33 เร ารักกัน จะได้รับโอนวงเงิ นเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง

– วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

– วันที่ 31 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

ย้ำตรงนี้ว่า วงเงิ นสิทธิที่ได้รับสามารถใช้จ่ ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64