เผยขั้ นตอนลงMyMoรับ10,000

13 พฤษภาคม 2564 ธนาคาร ออมสิน ได้มีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยน กู้ยืมเ งิน สำหรับ เฟสแรก แล้ว โดยเป็นสำหรับลูกค้ าในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

ปทุมธานี

ชลบุรี

สมุทรปร าการ

เชียงใ หม่

ที่มีแอพ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สามารถกู้ยืมเงิ นได้ 10,000 บ าท อัตร าดอกเ บี้ย 0.35% หรือ 350 บ าท/เดือน

โดยตั้งแต่เช้า หลายคนก็ได้ตั้งหน้ าตั้งต ารอลงทะเบี ยน แต่แอพ MyMo ดันเกิ ดข้อผิ ดพล าด ล่ าสุด ได้รับการแก้ไขแล้ว

(สำหรับคนนอกพื้นที่สีแดงเข้ม ให้รอเฟสที่ 2 โดยขย ายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเ ทศ เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

โดยในกลุ่ม สินเชื่ อฉุ กเ ฉิน ธนาคาร ออมสิน 10,000 บ าท ได้มีสมาชิก

ได้โพสต์อัพเดตความคืบหน้ า แจ้งให้ทราบว่าล่ าสุด สามารถลงทะเบี ยนกู้ยืมเ งิน 10,000 บ าทได้สำเร็จแล้ว

และเข้าสู่ขั้นตอนอยู่ในระหว่างพิจารณาจากธนาคารออมสิน

โดยธนาคารออมสินจะพิจารณาและแจ้ งผลผ่ านแอพ MyMo ภายในสามวัน

ขั้นตอนลงทะเบี ยน

รอลุ้น

เรียกได้ว่าเงิ นเข้าเร็วมากๆนะครับ