เตื อนมาทั้งฝนทั้งร้อน

กรมอุตุฯ ร ายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ ยงภัยฝนฟ้าคะนอง และลมกระโช กแ รง

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ ยงภั ย ได้แก่ แ ม่ฮ่องสอน, เชี ยงใ หม่, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, พิ ษณุโลก, สุโขทัย, ต าก, อุทัยธานี, ชัยนาท, นครสวรรค์,

เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครร าชสีมา,

ลพบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธย า, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ร าชบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทร า, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตร าด

ด้วยในช่วงวันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2564 มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเท ศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น

โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

จึงขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตร ายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ