เร าชนะ รวมได้มากถึง9000

สัปดาห์นี้ เงิ นเร าชนะ กระทร วงการคลังจะโอนเงิ นช่วยเหลือโครงการ เร าชนะ รอบใ หม่ให้ประชาชน 3 กลุ่ม

ส่วนโครงการอื่น ๆ ยืนยันอยู่ระหว่างดำเนินการ กระทร วงการคลัง เตรียมโอนเงิ นโครงการเร าชนะ เยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบ cv รอบใ หม่

ให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมดกว่า 32.9 ล้านคน คนละ 2,000 บ าท แบ่งจ่ ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

โดยสัปดาห์นี้ จะโอนเงิ นเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั่วไป

ในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้ ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับวงเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการฯ และกลุ่มเปราะบ าง

จะได้รับโอนเงิ นเข้าบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้

ย้ำว่าจะได้เงิ นคนละ 1,000 บ าท ส่วนอีก 1,000 บ าทโอนสัปดาห์ถัดไป

และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน สัปดาห์นี้ยังไ ม่มีเงิ นโอนเข้า ให้รอรับครั้งแรกในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทร วงการคลัง ยืนยันว่า มาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจยังมีอีกหลายโครงการในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ทั้ง ค นละครึ่ง เฟส 3, โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และการเติมเงิ นให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เป็นเวลา 6 เดือน

แต่จะต้องเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์คลี่คล ายแล้ว

อย่ างไรก็ตาม เมื่อไ ม่นานมานี้ บนโลกออนไลน์ต่ างต กใจและสงสัยหลังจากที่เข้าระบบให้แอบเป๋าตังแล้วพบว่า

เร าชนะขึ้นแจ้งสิทธิ์พดังนี้ ได้รับสิทธิ์เป็นร ายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1000 บ าท รวม 9000 บ าท

เช่นกับ ม.33 ที่ขึ้นยอดรวมว่า 6000 บ าท ทำให้คนสงสั ยว่าความจริงแล้วได้เงิ นเยี ยวย าเท่าไหร่กันแน่

ทั้งนี้เมื่อทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบตารางเงิ นเข้า พบว่ายอดดังกล่าวจำนวน 9000 บ าท นับรวมกับเงิ นเยี ยวย าในรอบที่แล้วด้วยนั้นเอง