ร าคาทองพุ่งล่ าสุด

ร าคาทองวันนี้อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.28 น. ปรับขึ้นพรวด 250 บ าท

ทุบสถิติสุงสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันจันทร์

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทั้งหมด 2 รอบ และเป็นการปรับขึ้นติ ดต่อกันทั้ง 2 รอบ รวม 250 บ าท ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ 4 เดือน

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,300 รับซื้อบ าทละ 27,197.04

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,800 รับซื้อบ าทละ 27,700

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,050 รับซื้อบ าทละ 26,954.48

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,550 รับซื้อบ าทละ 27,450