ผู้ถือบัตรเตรี ยมใช้เ งิน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า

โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเรื่องร าวของผู้ใช้เพจเฟซบุ๊กร ายหนึ่งชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ซึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับสิทธิในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โดยระบุข้อความว่า เตรียมใช้เ งิน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ กดเป็นเงิ นสดไ ม่ได้

โพสต์ดังกล่าว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โอน 1000 บ าท

28 พฤษภาคม 2564 โอน 1000 บ าท

ใช้ได้จนถึง 30 มิถุนายน 2564 ที่ร้ านสวั สดิการแห่งรั ฐ ร้ านเร าชนะ