พ ายุไ ซโคลนถล่ ม

เว็ บไ ซต์ข่าว BBC ร ายงานว่า พ ายุไ ซโคลน เตาะแต่ (Tauktae) ซึ่งเป็นหนึ่งในไซโคลนที่มีความรุ นแ รง

ได้พัดขึ้นฝั่งบริเวณรั ฐคุชร าต ทางตะวันตกของอินเดีย ด้วยความเร็วลม 165 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง

อิทธิพลของพ ายุลูกนี้ทำให้มีฝนตกหนัก มีคลื่นพ ายุซัดฝั่ง (storm surge) และมีลมกระโช กแ รง

สำนักงานอุตุนิยมวิทย าอินเดีย ประกาศเตื อนให้ระวั งการเกิ ดความเสี ยห ายจากกระแสลมแร งและฝนตกหนัก

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ร าบต่ำ ขณะที่ก่อนหน้ านี้ทางการประก าศเร่งอพย พประชาชนนับแสนคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

การอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่ วคร าวจะทำได้ย ากลำบ ากในช่วงมาตรการป้องกัน CV

และคาดว่ามาตรการล็อกดาวน์จะส่งผลกระทบต่อการกู้ภั ย การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพ ายุไซโคลน

ตลอดจนการฟื้นฟูความเสี ยห ายที่จะต ามมา

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ทุกคนปลอดภั ยนะคะ

ขอบคุณ BBC