เร าชนะ เงิ นเข้าระบบแล้ว กดใช้ได้เลย

เชื่ อว่าหลายคนทราบวันโอนเงิ นกันแล้ว สำหรับ เร าชนะ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิเร าชนะจะได้รับเงิ นเยี ยวย าคนละ 2000 บ าท

โดยจะแบ่งจ่ ายเป็น 2 งว ด และขย ายระยะเวลาหมดเขตจากวันที่ 31 พ.ค. 64 ออกไปเป็น 30 มิ.ย. 64

กลุ่มนี้ได้ก่อน กลุ่มเป๋าตังค์

กลุ่มที่ 2 ที่จะได้คือกลุ่มบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และกลุ่มประชาชน

กลุ่มสุดท้ ายคือกลุ่ม ม.33

รอรับเงิ นกันได้เลย

ล่าสุดสำหรับกลุ่มแรก กลุ่มกระเป๋าตังค์ และกลุ่มบัตรประชาชน เงิ นได้โอนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว แต่จะสามารถใช้ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 64

เงิ นเข้าระบบแล้ว

บัตรสวั สดิการเงิ นเข้าระบบแล้ว สำหรับท่ านที่ต้องการเช็ คเงิ นในระบบสามารถเข้าไปเช็ กกันได้เลย

ม.33 เงิ นเข้าระบบแล้ว

กรอกให้ครบแล้วกดตรวจสอบสถ านะ

ต้องการเช็ กสถานะเงิ นเข้า คลิก