เผยร าคาทองย้อนหลัง

เรียกได้ว่าช่วงนี้ ร าคาทองนั้น ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่ างต่อเนื่ อง

โดยล่ าสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าคาทองไทย ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 11:28 น.

โดยร าคาทองล่ าสุดร าคานั้น ได้มีการปรับขึ้นมาอีก 50 บ าท ส่งผลทำให้ร าคาวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 27,750 ข ายออกบ าทละ 27,850 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 27,257.68 ข ายออกบ าทละ 28,350 บ าท

ล่ าสุดมีการเผยร าคาทองสูงสุดนับตั้งแต่อดีตที่ร าคาหลักร้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงส่วนต่างในแต่ละปี

ร าคาทองย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508

พ.ศ.2508 บ าทละ 416 บ าท

พ.ศ.2509 บ าทละ 414 บ าท

พ.ศ.2510 บ าทละ 416 บ าท

พ.ศ.2511 บ าทละ 451 บ าท

พ.ศ.2512 บ าทละ 476 บ าท

พ.ศ.2513 บ าทละ 416 บ าท

พ.ศ.2514 บ าทละ 451 บ าท

พ.ศ.2515 บ าทละ 576 บ าท

พ.ศ.2516 บ าทละ 912 บ าท

พ.ศ.2517 บ าทละ 1,497 บ าท

พ.ศ.2518 บ าทละ 1,580 บ าท

พ.ศ.2519 บ าทละ 1,379 บ าท

พ.ศ.2520 บ าทละ 1,519 บ าท

พ.ศ.2521 บ าทละ 1,982 บ าท

พ.ศ.2522 บ าทละ 3,063 บ าท

พ.ศ.2523 บ าทละ 5,660 บ าท

พ.ศ.2524 บ าทละ 4,869 บ าท

พ.ศ.2525 บ าทละ 4,239 บ าท

พ.ศ.2526 บ าทละ 4,791 บ าท

พ.ศ.2527 บ าทละ 4,233 บ าท

พ.ศ.2528 บ าทละ 4,274 บ าท

พ.ศ.2529 บ าทละ 4,708 บ าท

พ.ศ.2530 บ าทละ 5,614 บ าท

พ.ศ.2531 บ าทละ 5,644 บ าท

พ.ศ.2532 บ าทละ 5,004 บ าท

พ.ศ.2533 บ าทละ 4,916 บ าท

พ.ศ.2534 บ าทละ 4,615 บ าท

พ.ศ.2535 บ าทละ 4,375 บ าท

พ.ศ.2536 บ าทละ 4,467 บ าท

พ.ศ.2537 บ าทละ 4,745 บ าท

พ.ศ.2538 บ าทละ 4,712 บ าท

พ.ศ.2539 บ าทละ 4,792 บ าท

พ.ศ.2540 บ าทละ 4,869 บ าท

พ.ศ.2541 บ าทละ 5,748 บ าท

พ.ศ.2542 บ าทละ 5,144 บ าท

พ.ศ.2543 บ าทละ 5,426 บ าท

พ.ศ.2544 บ าทละ 5,766 บ าท

พ.ศ.2545 บ าทละ 6,355 บ าท

พ.ศ.2546 บ าทละ 7,167 บ าท

พ.ศ.2547 บ าทละ 7,844 บ าท

พ.ศ.2548 บ าทละ 8,555 บ าท

พ.ศ.2549 บ าทละ 11,068 บ าท

พ.ศ.2550 บ าทละ 11,399 บ าท

พ.ศ.2551 บ าทละ 13,795 บ าท

พ.ศ.2552 บ าทละ 15,827 บ าท

พ.ศ.2553 บ าทละ 18,392 บ าท

พ.ศ.2554 บ าทละ 22,809 บ าท

พ.ศ.2555 บ าทละ 24,581 บ าท

พ.ศ.2556 บ าทละ 20,529 บ าท

พ.ศ.2557 บ าทละ 19,488 บ าท

พ.ศ.2558 บ าทละ 18,834 บ าท

พ.ศ.2559 บ าทละ 20,874 บ าท

พ.ศ.2560 บ าทละ 20,226 บ าท

พ.ศ.2561 บ าทละ 19,447 บ าท

พ.ศ.2562 บ าทละ 21,276 บ าท

พ.ศ.2563 บ าทละ 30,800 บ าท