คลังระงั บสิ ทธิ์เร าชนะ3,000ร าย

จึงได้ทำการระงั บสิ ทธิ์ชั่ วคร าวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการจำนวน 7 ร ายเพิ่มเติม

จากที่ได้มีการระงั บสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการแล้ว 2,905 ร าย

เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ ายมีความผิ ดปกติ หรือเข้าข่ ายผิ ดหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการเร าชนะ

เช่น การรับแลกวงเงิ นสิทธิ์เป็นเงิ นสด เป็นต้น กระทร วงการคลังจึงขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบ าะแสของผู้ประกอบการที่มีพฤติกร รมในลักษณะดังกล่าว

และขอเรียนว่า กระทร วงการคลังจะเข้มง วดในการติ ดต ามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่ ายผิ ดหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการอย่ างใกล้ชิด

โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำร วจแห่งช าติ กรมการค้ าภายใน กระทร วงพาณิชย์ เป็นต้น

ในการตรวจสอบข้อเท็ จจริงและขย ายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทร วงการคลังปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของแต่ละโครงการอย่ างเค ร่งค รัด

เพื่อไ ม่ให้เสียสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอนาคต และถูกดำเนินคดีตามกฎหม าย

สำหรับผู้ประกอบการที่ถูกระงั บสิทธิ์ชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 7 ร าย

ขอให้ชี้แจงข้อเท็ จจริงมายังสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (โครงการเร าชนะ) ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน ถุงเ งิน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

กระทร วงการคลังจะดำเนินการต ามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเร าชนะต่อไป

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์