เผยวิธีดูยอดเ งิน ในบัตร สวั สดิการแห่งรั ฐด้วยตัวเอง

สำหรับวันนี้อย่ างที่ทร าบกันดีว่าโครงการเร าชนะ วันที่ 21 พฤษภาคม เงิ นเข้าครั้งแรก 1000 บ าท

หลายคนเกิ ดความสับสนเพราะในระบบขึ้น 675/700 ไ ม่ได้ขึ้นยอด 1,000 บ าท

ไ ม่ต้องตกใจไปนะครับ เร ามีวิธีเ ช็ก จะได้ไ ม่ต้องไปต่อคิวย าวๆ โทรเช็ กกันได้ง่ ายๆ

โดยกลุ่มบัตรค นจนสามารถเช็ คยอดเงิ นเร าชนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.โทรศัพท์สอบถามที่ Call Center บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เบอร์ 0-2109-2345 มีขั้นตอนดังนี้

– กด 3 ตรวจสอบยอดวงเงิ นคงเหลือ

– กด 8 วงเ งินช่วยเหลือโครงการเร าชนะ

– กดเลขบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ต ามด้วย #

– กดรหัส ATM 6 หลัก ต ามด้วย #

– ระบบจะบอกยอดเงิ นคงเหลือ

2.เครื่อง EDC ขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ สามารถเช็ คยอดเงิ นคงเหลือได้ที่ร้ านค้ าที่มีเครื่อง EDC ที่ไปใช้สิทธิได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

– นำบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐให้กับร้ านค้าที่มีเครื่อง EDC ในการรับจ่ ายเ งิน

– ร้ านค้าจะนำบัตรสอดเข้าเครื่อง และเลือกปุ่มสิทธิเร าชนะ

– ระบบจะระบุยอดเงิ นคงเหลือของมาตรการเร าชนะ

3.ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

– นำบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐสอดเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

– ใส่รหัสบัตร ATM 6 หลัก

– เลือกเมนูบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

– เลือกเมนูขอดูยอดเงิ นคงเหลือ

ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิเร าชนะ ซื้อสินค้าและจ่ ายค่ าบริการได้กับทั้งร้ านธงฟ้าประชารั ฐที่มีเครื่อง EDC (สำหรับผู้ถือบัตรค นจน)

ร้ านถุงเ งินธงฟ้าประชารั ฐ ร้ านค้าค นละครึ่ง ร้ านค้าเร าชนะ รวมถึงใช้บริการขนส่งส่วนบุคคล

เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อถีบ ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ และใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถตู้ รถไฟฟ้า ฯลฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ถึงเวลาที่กำหนดแล้ว แต่เงิ นรอบใ หม่ยังไม่ได้เข้า บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน

บัตรประชาชน หรือแอพฯ เป๋าตังเลย หรือติ ดปัญหาอื่นๆ สามารถติ ดต่อสอบถามเจ้าหน้ าที่โดยตรง ตามช่องทางต่อไปนี้

– ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเร าชนะ การลงทะเบี ยน และการใช้งาน เป๋าตัง 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่ วโมง

– การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดร าชการ)

– ร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ สำหรับร ายการรับเงิ นภาครั ฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเ งิน 02-111-9999 กด 3 ตลอด 24 ชั่ วโมง

– ตรวจสอบผลการลงทะเบี ยน วงเงิ นคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่ านระบบอัตโนมัติ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่ านบัตรประชาชน 02-111-1122 กด 2, กด 3 ตลอด 24 ชั่ วโมง

– ตรวจสอบวงเงิ นสิทธิคงเหลือผ่ านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการฯ 02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่ วโมง

– คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ 02-273-9020 ต่อ 3423, 3424, 3425, 3427, 3429 วันจันทร์

– ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดร าชการ)