เตื อนเร าชนะ ม.33

วันที่ 21 พฤษภาคม เฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

ได้ประกาศเตื อนแล้วนะ เร าชนะ ม33เร ารักกัน

ห้ ามซื้อสินค้ าโดยการสแกนออนไลน์ ห้ ามแลกเป็นเงิ นสด

ห้ ามฉ วยโอกาสขึ้นร าคาสินค้า หากตรวจสอบย้อนหลังพบกระทำผิ ด ท่านจะมีความผิ ดทั้งร้ านค้ าและประชาชน

กรณีพบร้ านค้ ากระทำดังกล่าว ลูกค้ าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง กระทร วงการคลัง

ถนนพระร าม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เร าชนะ

สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาร าชการ)

Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111

สายด่วน กรมการค้ าภายใน 1569

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์