คลังเผยต าร างเงิ นเข้า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายๆคนรอคอยเลยจ้า กรณี เ ยี ย ว ย าที่รั ฐบ าลช่วยเหลือ

20 พ.ค.รอรับได้เลยเร าชนะกลุ่มแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงิ นเยี ยวย าโอนเข้าวันพฤหัสบดี

เงิ นเข้งว ดแรก : วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64

เงิ นเข้าง วดสอง : วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

เร าชนะกลุ่มบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐและกลุ่มบัตรประชาชน ทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับโอนวันศุกร์

เงิ นเข้าง วดแรก : วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64

เงิ นเข้างว ดสอง : วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

ม.33 เร ารักกันสำหรับโครงการ ม.33 เร ารักกัน โอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงิ นทุกวันจันทร์

เงิ นเข้งว ดแรก : วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 64

เงิ นเข้าง วดสอง : วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 64

ที่มา siamtopic